Turvallisuuskyselyn tuloksia KontulastaEmännänpuiston ja Mikaelin kirkon aluetta pidetään viihtyisänä

Turvallinen ja viihtyisä kotialue –projekti on osa Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry:n toimintaa, johon Kontula-Seurakin kuuluu. Yhdistys kartoitti yhteisen kotialueemme Kontulan turvallisuustilanteen vuoden 2007 lopussa. Tulosten seurantaan osallistui myös aluepoliisi.

Kontulalaiset ovat juurtuneet kotialueeseensa

Kyselylomake jaettiin postin välityksellä joka viidenteen talouteen sekä Kontulan kerrostaloalueella että eteläosan pientaloalueella. Kyselyyn vastasi lähes joka kolmas. Naisten osuus oli n. 70% ja miesten n. 30%. Vastaajista kaksi kolmesta (66%) oli asunut Kontulassa jo yli 10 vuotta.
 
Yli puolet vastaajista (54%) oli  31-64 -vuotiaita. Yli 65 vuotiaiden osuus oli kuitenkin 39%.  Nuorten osuus vastaajista oli vain 6%. 
 
Tästä voi päätellä, että kontulalaiset ovat juurtuneet kotialueeseensa ja seuraavat Kontulan tapahtumia. Myös vanhimmat asukkaat ovat vielä kiinnostuneita asuinalueestaan ja yhteiskunnasta.

Kontula on avoin ja yhteisöllinen asuinalue

Noin 80% asukkaista on perheen ulkopuolinen ystävä Kontulassa. Vastanneista 84% jutteli ja kyseli kuulumisia lähes päivittäin tai ainakin viikottain kotialueellaan asuvien tuttujen kanssa. Tämä on huipputulos ja ylittää yhteisöllisyydessä Helsingin muut asuinalueet. Olisiko tämä yhteisöllisyys juuri sitä ”Kontulan henkeä”?

Oman taloyhtiön järjestämiin tilaisuuksiin oli osallistunut vuoden 2007 aikana selvästi yli puolet vastanneista. Lukua vähentävät omakotitaloissa asuvat, joilla ei ollut taloyhtiön tilaisuuksia.

Paikallisyhdistyksen tilaisuuksiin ja tapahtumiin oli osallistunut niihinkin joka neljäs. Kontufestareilla oli käynyt joka kolmas asukas. Kiinnostus osoittaa festareiden tärkeyden.

Asukkaat arvostavat myös Kontulan ostaria. Kontulan ostaritapahtumiin oli osallistunut selvästi yli puolet (54%) vastaajista.

Kontulalaisten viihtyisimmät paikat

Kontulalaisia pyydettiin piirtämään karttaan mielestään viihtyisin alue Kontulassa. Puistot koettiin erittäin tärkeiksi. Viihtyisimmästä paikasta kilpailivat tasaveroisesti Kelkkapuisto, Lampipuisto ja Emännänpuisto/Mikaelin kirkko/Asukaspuisto –alue. Jokin näistä alueista oli lähes joka toisen vastaajan suosikkialue.
 
Lähes yhtä suosittuja olivat Kiikku/Keinutie/Kaarenjalka–alue, Mustikkamäki ja viereiset omakotialueet, Koskenhaanpuisto, Kontulan liikuntapuisto sekä ostarin/kirjaston/Kaarikujan alue. Myös Vesalan rintamamiesaluetta ja Keinulaudantien aluetta arvostettiin.

Myös nuoriso arvosti Lampipuistoa ja Liikuntapuistoa ja vietti siellä iltojaan, häiriten tosin lähialueen asukkaita.

Turvattomuuden tunnetta ostarilla

Kuten jo ennakolta osattiin arvata, niin Kontulan ostari koettiin turvattomimmaksi paikaksi Kontulassa. 73% vastaajista oli sitä mieltä. Myös metro ja metroasema sekä Kontulantien alittavat tunnelit koettiin turvattomiksi. Ostarin alueella erikoisen turvattomina paikkoina pidettiin niin ikään anniskelupaikkojen edustoja, pimeitä parkkipaikkoja ja uimahallin viereistä portaikkoa.

Poliisin päivystyskeskuksen tilastojen mukaan sekä henkilöön että liikkeisiin kohdistuneet ryöstöt ovat miltei nollaantuneet 2000-luvun alkuvuosista. V. 2006 ei ollut yhtään ryöstöä ja vuonna 2007 vain yksi henkilö- ja liikeryöstö. Myös pahoinpitelyjen määrät ovat laskeneet kolmanneksen vuodesta 2005 sekä ravintoloissa että ulkona. Seksuaalirikokset vaihtelevat nollasta muutamaan vuosittain. Vahingonteoissa rikosilmoitusten määrät ovat pysyneet tasaisena huippuvuoden 2003 (39 kpl) jälkeen, eikä niissä ole tapahtunut suuria muutoksia (18-23 kpl/vuosi).

Myymälävarkaudet ovat vähentyneet kolmasosaan vuodesta 2003. Syynä tähän lienee valvonnan lisääntyminen (kamerat ja vartijat).

Poliisin päivystyskeskuksen tiedoston mukaan päihtyneiden henkilöiden määrä on laskenut hieman vuosista 2002-03, mutta on vieläkin korkea. Häiriökäyttäytyminen, joka koetaan kaikkein inhottavimpana, on sekin vähentynyt em. vuosista lähes puoleen.

Rikostilastojen mukaan vuosi 2003 oli hurja ja siitä Kontulan tilastot ovat kaunistuneet miltei kaikilla osa-alueilla.

Miten kontulalaiset kokevat arkirikollisuuden?

Kontulan asukkailta kysyttiin, miten he ovat kokeneet arkirikollisuuden ja häirinnän v. 2007 Kontulassa. Häiriköintiä oli kokenut joka viides (21%), omaisuusrikoksen uhriksi oli joutunut 14% ja henkilörikoksen uhriksi 3%. Häiriköintilukema vastaa Helsingin keskiarvoa ja omaisuusrikokset ovat alle keskiarvon. Henkilörikosten prosenttiluku on vähän keskiarvoa korkeampi.

Miltei kaksi kolmesta kontulalaisista eli 62%  piti kotialueellaan tapahtuvia rikoksia melko tai hyvin pienenä ongelmana. Kolmasosa piti suurena tai pienenä ongelmana
Kaksi kolmesta piti myös häiriköintiä hyvin pienenä tai pienenä ongelmana. Kolmasosa ongelmana. Ongelmat koettiin lähinnä iltaisin ja yöaikaan. Alkuillasta, noin klo 18.00-21.00, joka neljäs (25%) koki yksin jalkaisin liikkuessaan kotialueellaan olonsa turvattomaksi. Loppuillasta turvattomuutta koki jo noin puolet liikkujista. Turvattomuuden tunne on korkeahko ja siihen pitäisi voida vaikuttaa.

Ideat ja ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi

Poliisin näkyvyyttä lisää halusi  27% vastanneista. Yhdessä vartijoiden lisäämistä ehdottaneiden kanssa määrä nousi lähes 50%:iin. Molempien on todettu rauhoittavan aluetta, mutta vartioinnillakin on rajansa. Tällä hetkellä asiasta käydään neuvotteluja aluepoliisin kanssa.

Kapakoiden poistamista tai niiden vähentämistä ehdotettiin toiseksi eniten. Paljon toivottiin myös päihtyneiden poistamista ostarilta ja julkijuopotteluun (etenkin nuorison) puuttumista. Anniskelupaikkoja ei saisi ainakaan tulla enää lisää, muuten ostarin asiakkaat tekevät omat päätelmänsä ja äänestävät jaloillaan.

Valaistusta ja siisteyttä ja viihtyisyyttä haluttiin paremmaksi. Siisteyden ja hyvän valaistuksen on todettu lisäävän turvallisuuden tunnetta. Tämä on asia, johon pitää paneutua. Ostarilla on kulmia, joista ei koskaan ole poistettu esim. roskia.. Ravintoloiden tulisi vastata oman liikkeensä edustan siisteydestä, kuten muuallakin Helsingissä vaaditaan
.
Muita ehdotuksia:
- Kontulan nimen muutosta ehdotettiin.
- Pyöräilijöitä ja sääntöjen noudattamista, esim. alkoholin suhteen on valvottava ostarilla, pultsarit pois ostarilta, tupakoijat pois kapakoiden edestä jne.
- Kestävä ratkaisu olisi Kontulan keskustakorttelin täydennysrakentamisen toteuttaminen.
- Keskuskorttelista tulisi elävä asuinalue eikä olisi autio kauppojen sulkemisen jälkeen. Sinne tulisi tällöin luontainen vartiointi.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi